Helige Josef


 

Helige Josef med Jesusbarnet välkomnar kyrkobesökarna till S:t Franciskus av Assisis katolska församling i Märsta.

 


 

ÖVERLÅTELSEBÖN TILL DEN HELIGE JOSEFS BESKYDD FÖR VÅR FÖRSAMLING I MÄRSTA

I den helige treenighetens namn: Fader och Sonen och den helige Ande, i denna stund av vår frälsningshistoria, åkallar vi tillsammans dig. O Helige Josef, vi anförtror oss åt dig!

O, du modige Josef, vi följer dig! Den heliga Skriften kallar dig rättfärdig. Vi vill följa dig, liksom du, tillsammans med Maria, följde trons, lydnadens och tillitens väg till Gud.

O, du helige Josef, lyssnandets och handlingens man. Stå enig med oss i kampen mot mörkrets makter! Och eftersom du många gånger har räddat din familj från faror och förföljelser, försvara nu vår församling, våra familjer och kyrkan här i Sverige mot Satan som ljuger och splittrar.

Må den helige Ande leda oss till sanning så att vi, genom att efterlikna dig, kan ta ett gemensamt ansvar för Guds frälsningsplan. O, du gode Josef, så uppmärksam på Guds röst och på att följa Hans vilja i allt!

Hjälp oss att känna igen tidens tecken och åta oss uppdraget att omvandla vår värld så att den blir lik Hans allsmäktiga vilja. Ta hand om vår församling så att vi kan vårda dess tillväxt och mognad. Visa oss hur vi kan vara trogna vårt doplöfte och lyhörda för alla våra bröder och systrars lidanden och behov!

O, du helige Josef, ett underbart exempel på en bergfast tro, ett orubbligt hopp och ett av kärlek brinnande hjärta! Hjälp oss att vaka över de äldre, de svaga och de sjuka och skydda våra barn och ungdomar från alla Satans faror och förförelser. O, du helige Josef, den ödmjuke frälsningstjänaren!

Hjälp oss att fasta och orubbliga leva efter evangeliet så att vi kan utplåna ondska och synd från vår kyrkliga gemenskap och våra liv, så att vi helt och fullt kan leva i Guds nåd och kärlek. Inspirera oss i vårt arbete och i vår heliga uppgift att evangelisera vår församling, våra familjer, våra släktingar och vänner och det samhälle som vi lever i. O, du helige Josef, trons och hoppets barmhärtige pilgrim! Du som känner till de bördor som tynger våra hjärtan.

Inneslut oss i din förbön till Gud under vår jordiska resa mot himmelriket, så att vi här – liksom den saliga jungfrun Maria – må förhärliga vår Gud och Fader för Hans barmhärtighets storhet, och att vi må lyssna till och följa Guds Son Jesus, och uppleva glädjen i den helige Ande. O, du helige Josef, den heliga familjens och den universella kyrkans beskyddare!

Inspirerade av dina dygders föredöme, så förtröstar vi på ditt stöd och anförtror oss åt dig, så att du kan vara vår inspiration och vägledning i att leva ett liv värdigt oss kristna. Det är därför vi idag väljer dig till beskyddare av vår församling och till ett särskilt skydd för var och en av oss under hela vårt liv och i vår dödsstund.

Amen

 


 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI PARAFII W MÄRSTA

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego

zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć,

jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie

ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszej parafii, naszych rodzin, i

Kościoła na szwedzkiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech

Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali

współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać

znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą parafię, abyśmy

odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom

chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż

nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej

wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź

nas do dzieła ewangelizacji w naszej parafii i naszych rodzinach.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za

nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak

Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali

Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem

Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i

przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za

naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.

Amen.