Rosenkransen


Rosenkransbönen förenar den uttalade med den inre, betraktande bönen. Under det man läser böner, betraktar man nämligen huvudhändelserna i Kristi och hans heliga moders liv, lidande och förhärligande för att i hjärtat uppväcka motsvarande fromma känslor och dygdeakter samt fatta goda föresatser. Alltefter de mysterium man betraktar, kallas rosenkransen den glädjerika, den smärtorika, den ärorika eller Livets och ljusets mysterium.

När man ber Rosenkransens olika delar låter man pärlorna löpa mellan fingrarna och stannar vid varje pärla för att be en av bönerna.
Man börjar med att hålla i krucifixet vid inledningen och sedan fortsätter man till de följande pärlorna närmast krucifixet:

Såsom inledning läser man:

Den apostoliska trosbekännelsen

Ära vare Fadern

Fader vår

Tre gånger Var hälsad Maria.

Vid 1:sta Var hälsad, Maria tillägges efter ordet `Jesus`: som förökar i oss tron;

Vid 2:dra: Som styrker i oss hoppet;

Vid 3:dje: som upptänder i oss kärleken.

Inledningen avslutas med Ära vara Fadern.

Så följer den egentliga rosenkransen. För var och en av de fem mysterium , man ämnar betrakta, läses 1 gång Fader vår, 10 gånger Hell dig, Maria, och 1 gång ära vara Fadern.

Vid varje Hell dig, Maria, inskjuter man ett av nedanstående tillägg, som betecknar den hemlighet man betraktar. Rosenkransen kan även läsas utan dessa tillägg till Hell dig, Maria,

Efter varje mysterium läses en gång

O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.

Den glädjerika rosenkransens mysterium .
 • 1. Som du, o Jungfru, har undfått genom den Helige Ande.
 • 2. Som du, o Jungfru, har burit till Elisabet.
 • 3. Som du, o Jungfru, har fött.
 • 4. Som du, o Jungfru, har framburit i templet.
 • 5. Som du, o Jungfru, har återfunnit i templet.
Livets och ljusets mysterium .
 • 1. Jesu dop.
 • 2. Bröllopet i Kana.
 • 3. Jesus predikar omvändelse till Guds rike.
 • 4. Jesu förklaring.
 • 5. Jesus firar den sista måltiden.
Den smärtorika rosenkransens mysterium .
 • 1. Som för oss har svettats blod.
 • 2. Som för oss har blivit gisslat.
 • 3. Som för oss har blivit krönt med törnen.
 • 4. Som för oss har burit korset.
 • 5. Som för oss har blivit korsfäst.
Den ärorika rosenkransens mysterium.
 • 1. Som har uppstått ifrån de döda.
 • 2. Som har uppfarit till himmelen.
 • 3. Som har sänt oss den Helige Ande.
 • 4. Som har upptagit dig, o Jungfru, i himmelen.
 • 5. Som har krönt dig, o Jungfru i himmelen.

Heliga Maria, smärtornas moder och martyrernas drottning, bed för oss som lida för våra synders skull, att vi lära oss att med tålamod och undergivenhet bära, vad Gud ådömer oss till straff för synden och till vår egen bättring. Hjälp de nödställda, trösta de bedrövade, bistå de klenmodiga och låt oss alla erfara din moderliga förböns makt. Amen.


ROSENKRANSENS MYSTERIER

 

l:a Var hälsad Maria: och din livsfrukt Jesus ”som förökar i oss tron”
2:a Var hälsad Maria: och din Iivsfrukt Jesus ”som styrker i oss hoppet”
3:e Var hälsad Maria: och din livsfrukt Jesus” som upptänder i oss kärleken”.

Den glädjerika rosenkransens hemligheter
 • 1 . Bebådelsen.
  ängeln kom till Maria och hon blev havande av den helige Ande. ”Jag är Herrens tjänarinna” (Luk. 1:38). Gud bor i vår mänsklighet. Marias enkla ”ja”: säger också jag ”ske din vilja”.
 • 2. Marias besök.
  Maria går till Elisabet. Maria ”skyndade i väg” till den som behövde henne. Att tjäna vår nästa med iver, att ge Gud äran.
 • 3. Jesu födelse i stallet i Betlehem.
  Gud har blivit människa, för att människan skall bli gudomlig. Människornas kallsinne. Hur bemöter jag den som kommer i min väg.
 • 4. Frambärandet i templet
  Simeon och Hanna I templet i uthållig bön och väntan.
 • 5. Josef och Maria finner Jesus i templet.
  Tomheten utan Jesus. glädjen i att finna honom. Att lyda Gud mer än människor.
Livets och ljusets mysterium
 • 1. Jesu dop.
  ”Jesus låter sig i all ödmjukhet döpas av Johannes Döparen.”
  ”Vi ber för alla ofödda barn och för alla barn som är i fara.”
 • 2. Bröllopet i Kana.
  ”Jesu första under äger rum vid ett bröllop på Jungfru Marias förbön.”
  ”Vi ber för alla gifta, att de är trogna sin kallelse.
 • 3. Jesus predikar omvändelse till Guds rike.
  ”Jesus har inte kommit för de rättfärdiga utan som en Läkare som vill hela syndarna från deras sår.”
  ”Vi ber för oss syndare, nu och i vår dödsstund.”
 • 4. Jesu förklaring.
  ”Under sin vandring upp mot Jerusalem och det lidande som väntade honom där, fick Jesus under ett ögonblick smaka något av himlens härlighet.”
  ”Vi ber för alla döende, att deras liv och värdighet respekteras.”
 • 5. Jesus firar den sista måltiden.
  ”Jesus instiftar eukaristin, där hans korsoffer förblir närvarande för alla tider och där den himmelska bröllopsmåltiden tas ut i förskott här och nu.”
  ”Vi ber att eukaristin helgar oss alltmer.”
Den smärtorika rosenkransens hemligheter
 • 1. Jesu dödsångest.
  att vaka med Herren. Att vara hos dem som lider, att dela Jesu lidanden i världen, att inte avtrubbas av allt det onda.
 • 2. Jesus gisslas.
  Men han sade inte ett ord. Har jag större rätt att beklaga mig.
 • 3. Jesus blir krönt med törnen.
  det är hans krona, Han sökte aldrig makt över andra och jag? Att lida för sanningen, för det rätta.
 • 4. Jesus bär korset.
  Att villigt göra det som måste göras, att bära de andras bördor.
 • 5. Jesus korsfästes.
  Att be för de plågade och deras plågare, att förlåta .
Den ärorika rosenkransens hemligheter
 • 1. Jesu uppståndelse.
  Han lever, han är mitt ibland oss här och nu.
 • 2. Jesu himmelsfärd.
  Frukterna av vår kärlek och vår möda. Kristus alltings slutmål.
 • 3.Den helige Andes utgjutelse över Maria och apostlarna.
  Att vara mottaglig och öppen för Anden och bli en Kristus-bärare i världen.
 • 4. Marias upptagning i himmelen – Marias förhärligande som är kyrkans framtid och hopp.
  Kroppens värdighet: Andens tempel
 • 5. Marias kröning.
  De ödmjuka blir upphöjda, Marias bön för oss.