Litania till helige Josef 

LITANIA TILL DEN HELIGE JOSEF

LITANIA TILL DEN HELIGE JOSEF
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.

Gud Fader i himlen: – förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud

Heliga Maria: – bed för oss.
Helige Josef
Du Davids främste ättling
Du patriarkernas ljus
Du Guds moders brudgum
Du Återlösarens beskyddare
Du kyske väktare av Jungfrun
Du Guds Sons fosterfar
Du Kristi trogne beskyddare
Du Kristi tjänare
Du frälsningens redskap
Du den heliga familjens värnare

Josef, du den rättfärdige – bed för oss.
Josef, du den kyske
Josef, du den kloke
Josef, du den modige
Josef, du den lydige
Josef, du den trofaste

Du tålamodets spegelbild – bed för oss.
Du fattigdomens vän
Du arbetarnas förebild
Du familjelivets prydnad
Du jungfrurnas värn
Du familjernas stöd
Du stöd i svårigheterna
Du de olyckligas tröst
Du de sjukas hopp
Du flyktingarnas försvarare
Du de nödlidandes försvarare
Du de fattigas försvarare
Du de döendes skyddspatron
Du demonernas skräck
Du den heliga kyrkans beskyddare

Guds lamm, som borttager världens synder: skona oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder: bönhör oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder: förbarma dig över oss, o Herre.

Celebrant: Han satte honom till Herre över sitt hus,
Alla: till att förvalta all hans egendom.

Låt oss bedja
Gud, du som i din förunderliga försyn valde den helige Josef till den allra saligaste Gudsmoderns brudgum, låt oss, som vördar honom som vår beskyddare på jorden, också erfara att han är vår förebedjare i himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Alla: Amen.

 


 

Litania do św. Józefa

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 


 

The Litany of Saint Joseph

Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us.
Christ, hear us. Christ, graciously hear us.
God the Father of Heaven, Have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us.
God the Holy Spirit, Have mercy on us.
Holy Trinity, One God, Have mercy on us.
Holy Mary, pray for us.
Saint Joseph, pray for us.
Illustrious son of David, pray for us.
Light of the patriarchs, pray for us.
Spouse of the Mother of God, pray for us.
Chaste guardian of the Virgin, pray for us.
Foster-father of the Son of God, pray for us.
Watchful defender of Christ, pray for us.
Head of the Holy Family, pray for us.
Joseph most just, pray for us.
Joseph most chaste, pray for us.
Joseph most prudent, pray for us.
Joseph most valiant, pray for us.
Joseph most obedient, pray for us.
Joseph most faithful, pray for us.
Mirror of patience, pray for us.
Lover of poverty, pray for us.
Model of workmen, pray for us.
Glory of domestic life, pray for us.
Guardian of virgins, pray for us.
Pillar of families, pray for us.
Solace of the afflicted, pray for us.
Hope of the sick, pray for us.
Patron of the dying, pray for us.
Terror of demons, pray for us.
Protector of Holy Church, pray for us.

Lamb of God, Who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord.
Lamb of God, Who takes away the sins of the world, Graciously hear us,
O Lord.
Lamb of God, Who takes away the sins of the world, Have mercy on us.

V. He made him the lord of His household,
R. And prince over all His possessions.

Let Us Pray.
O God, Who in Your ineffable providence were pleased to choose Blessed Joseph to be the spouse of Your most Holy Mother, grant that as we venerate him as our protector on earth, we may be worthy to have him as our intercessor in Heaven, You Who live and reign forever and ever. Amen.