Litania till den helige Johannes Paulus II


 

 


 

LITANIA TILL DEN HELIGE JOHANNES PAULUS II

Herre, förbarma dig över oss Herre, förbarma dig över oss
Kristus, förbarma dig över oss Kristus, förbarma dig över oss
Herre, förbarma dig över oss Herre, förbarma dig över oss
Kristus, hör oss Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss Kristus, bönhör oss
Gud Fader i himmelen förbarma dig över oss
Gud Son, världens Frälsare förbarma dig över oss
Gud, helige Ande förbarma dig över oss
Heliga Treenighet, en enda Gud förbarma dig över oss
Heliga Maria bed för oss
Helige Josef bed för oss

Helige Johannes Paulus, redskap för Guds försyn – bed för oss
Helige Johannes Paulus, omsluten av Guds barmhärtighet
Helige Johannes Paulus, Guds sändebud
Helige Johannes Paulus, förenad med Kristus, människornas Återlösare
Helige Johannes Paulus, smord av Anden, Herren och Livgivaren
Helige Johannes Paulus, helt överlåten åt Gud
Helige Johannes Paulus, helt vigd åt Maria
Helige Johannes Paulus, förälskad i kyrkan
Helige Johannes Paulus, konciliefader och trosarvets förvaltare
Helige Johannes Paulus, lärare i kyrkans tro
Helige Johannes Paulus, förenad med Gud i bönen
Helige Johannes Paulus, föredöme i frimodighet
Helige Johannes Paulus, trosvisshetens pelare
Helige Johannes Paulus, försvarare av mänsklig värdighet
Helige Johannes Paulus, Kristi förtrogne vän
Helige Johannes Paulus, Petri efterträdare
Helige Johannes Paulus, Guds tjänares tjänare
Helige Johannes Paulus, herdarnas herde
Helige Johannes Paulus, biskoparnas biskop
Helige Johannes Paulus, prästernas broder och lärare
Helige Johannes Paulus, eukaristins apostel
Helige Johannes Paulus, de gudsvigdas vägvisare
Helige Johannes Paulus, familjens försvarare
Helige Johannes Paulus, de oföddas företrädare
Helige Johannes Paulus, de försummades röst
Helige Johannes Paulus, de övergivnas beskyddare
Helige Johannes Paulus, de gamlas och ensammas stöd
Helige Johannes Paulus, pilgrim i hela världen
Helige Johannes Paulus, vittne om tro, hopp och kärlek
Helige Johannes Paulus, strålande av helgelse
Helige Johannes Paulus, frihetens försvarare
Helige Johannes Paulus, kyrkans stämma i världen
Helige Johannes Paulus, den synliga kyrkans huvud
Helige Johannes Paulus, Guds moders tjänare
Helige Johannes Paulus, helgonens vän
Helige Johannes Paulus, vittne om Guds barmhärtighet
Helige Johannes Paulus, vägvisare till sanningens strålglans
Helige Johannes Paulus, diktare om Guds mysterier
Helige Johannes Paulus, ungdomens vän och förebild
Helige Johannes Paulus, helige fader för Guds barn
Helige Johannes Paulus, trägne arbetare
Helige Johannes Paulus, främjare av rättvisan
Helige Johannes Paulus, enhetens tecken
Helige Johannes Paulus, förvaltare av nådens skatter
Helige Johannes Paulus, försoningens budbärare
Helige Johannes Paulus, dialogens människa
Helige Johannes Paulus, föredöme i helgelse
Helige Johannes Paulus, modernitetens mystiker
Helige Johannes Paulus, redskap för freden
Helige Johannes Paulus, bild av glädjebudet i handling
Helige Johannes Paulus, byggmästare i kärlekens civilisation
Helige Johannes Paulus, inbjudan att lägga bort all rädsla
Helige Johannes Paulus, lydig mot Guds vilja
Helige Johannes Paulus, dina ovänners vän
Helige Johannes Paulus, präst och offergåva
Helige Johannes Paulus, vetekorn som fallit i jorden
Helige Johannes Paulus, förtrogen med sjukdom
Helige Johannes Paulus, delaktig i Kristi lidande
Helige Johannes Paulus, förenad med Jesus i hans död och begravning
Helige Johannes Paulus, försäkrad om påskens och uppståndelsens härlighet

Guds Lamm, som borttager världens synder skona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder förbarma dig över oss, o Herre

Låt oss bedja.
Gud, rik på barmhärtighet, du som ville att den helige Johannes Paulus skulle förestå
hela din kyrka, låt oss ta lärdom av hans undervisning, så att vi helt öppnar våra
hjärtan för den frälsande nåden från Kristus, människans ende återlösare. Genom
honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Imprimatur: fr. Anders Piltz OP, biskopsvikarie för gudstjänstlivet. 19 april 2012.

 


 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Janie Pawle, – módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia
i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż
nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa
wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur: Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, z dnia 12 kwietnia 2011 r

 


 

LITANY TO SAINT JOHN PAUL II

Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison
Christ, hear us Christ, graciously hear us.
Father of Heaven, God – have mercy on us.
Son, Redeemer of the world, God – have mercy on us.
God, the Holy Spirit – have mercy on us.
Holy Trinity, One God – have mercy on us.
Holy Mary – pray for us.

Saint John Paul II – pray for us
Immersed in the Father rich in mercy – pray for us
United with Christ, the Redeemer of man…
Filled with the Holy Spirit, Lord and Giver of life…
Completely devoted to Mary…
Friend of the saints and blessed…
Successor of Peter and the servant of servants of God…
Guardian of the Church, teaching the truths of faith….
Father of the Council and Executor of its indications…
Supporting the unity of Christians and the whole human family…
Zealous Lover of the Eucharist…
Tireless Pilgrim of the earth…
Missionary of all nations…
Witness of faith, hope, and love…
Participant persistent in sufferings of Christ…
Apostle of reconciliation and peace…
Promoter of the civilization of love…
Propagator of new evangelization…
Master, calling us to sail into the deep…
Teacher showing us holiness as a measure of life…
Pope of Divine Mercy…
High Priest gathering the Church for sacrificing…
Shepherd leading the flock to Heaven…
Brother and Master of priests…
Father of consecrated persons…
Patron of Christian families…
Strengthening spouses….
Defender of the unborn…
Protector of children orphans and abandoned…
Friend and Teacher of the youth…
Good Samaritan for the suffering…
Support for the elderly and lonely…
Propagator of the truth about the dignity of man…
Man of prayer immersed in God…
Lover of the liturgy sacrificing at the altars of the world…
The personification of hard work…
Love in the cross of Christ….
Implementing your vocation properly…
Patient in suffering…
Example of life and death for the Lord….
Reprimanding sinners….
Showing the way to the misguided…
Forgiving wrong-doers…
Respecting opponents and persecutors…
Spokesman and Defender of the persecuted…
Supporting the unemployed…
Concerned about the homeless…
Visiting prisoners…
Supporting the weak…
Teaching everybody solidarity…

Lamb of God who takes away the sins of the world – Spare us, Lord.
Lamb of God who takes away the sins of the world – Hear us, Lord.
Lamb of God who takes away the sins of the world – Have mercy on us.

Pray for us, Saint John Paul,
So that we would proclaim to the world with life and words Christ the Redeemer of man.

Let us pray:
Merciful God, accept our thanksgiving for the gift of saint John Paul’s II
apostolic life and mission and through his intercession, please, help us
grow in love for you and proclaim boldly the love of Christ to all people.
Through Christ, Our Lord. Amen.

Imprimatur of Cardinal Stanislaw Dziwisz, Archbishop of Cracow from 12 April 2011.